ofertypracy

 

biz

moon_orange
Szukaj pracy z nami!

ofertypracy.biz

Z dzisiaj 4
Z ost. 7 dni 102
Z ost. 30 dni 422
 
.:  Strona główna .:  Praca za granicą .:  Praca dla każdego .:  Dodaj ofertę .:  Regulamin .:  Cennik .:  Reklama .:  Kontakt  
   
 

Szukaj oferty pracy.

Stanowisko:
np.: cieśla, murarz, opiekunka.

Poradnik pracownika.


Zatrudnienie osób niepełnosprawnych
Bezrobotni 50+
Telepraca
Jak napisać CV
Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
Wszystko o umowach
Godziny nadliczbowe
Urlop
Świadectwo pracy
Program Pierwsza Praca
Państwowa Inspekcja Pracy
Sąd Pracy
Staż zawodowy
Zasiłek dla bezrobotnych
Program EURES
Prace interwencyjne
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Świadczenie pieniężne dla bezrobotnych
Praca dorywcza
Leasing pracowniczy


 

Przygotowanie zawodowe dorosłych


Podstawowe informacje:

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest instrumentem aktywizacji w formie praktycznej nauki zawodu lub przyuczenia do pracy, realizowanym bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem.

Praktyczna nauka zawodu dorosłych polega na specyficznym szkoleniu celem przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy. Forma ta umożliwia uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.

Przyuczenie do pracy dorosłych ma na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w kwalifikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. Forma ta umożliwia uzyskanie wybranych umiejętności lub kwalifikacji zawodowych potwierdzonych zaświadczeniem lub świadectwem.

 

Przygotowanie zawodowe dorosłych w aspekcie prawnym:

Zapisy definiujące przygotowanie zawodowe dorosłych znajdują się w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w rozporządzeniu z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych.

Przygotowanie zawodowe dorosłych skierowane jest do osób bezrobotnych oraz osób poszukujących pracy, które otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, są żołnierzami rezerwy, pobierają rentę szkoleniową lub świadczenie szkoleniowe.  Osoby zainteresowane tą formą aktywizacji zawodowej muszą złożyć do właściwego urzędu pracy wniosek o skierowanie do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych.

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane na podstawie umowy zawartej między pracodawcą i starostą. Dodatkową stroną umowy może być instytucja szkoleniowa, która jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych, powadzonego przez wojewódzki urząd pracy. Do każdej umowy dołącza się wykaz uczestników przygotowania zawodowego, którzy z kolei otrzymują skierowanie świadczące o uczestnictwie w przygotowaniu zawodowym dorosłych, wzory ankiet służących do oceny tej formy szkolenia oraz szczegółowy program jej realizacji.      

Pracodawca zainteresowany utworzeniem miejsc przygotowania zawodowego dorosłych składa do właściwego urzędu pracy wniosek w sprawie gotowości ich utworzenia. Aby dostać refundację poniesionych wydatków, musi złożyć dodatkowy wniosek z kopią dokumentów potwierdzających poniesione koszty, poświadczone za zgodność z oryginałem.

Obowiązkiem pracodawcy jest wyznaczenie na czas realizacji programu opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych. Opiekun musi posiadać kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu oraz co najmniej: wykształcenie średnie, 3-letni staż pracy w zawodzie obejmującym zadania zawodowe oraz roczne doświadczenie w wykonywaniu zadań z zakresu nadzoru nad pracownikami, stażystami i praktykantami. Opiekun zapoznaje uczestników z ich prawami i obowiązkami, przedstawia im program przygotowania zawodowego dorosłych, wyznacza zadania praktyczne, organizuje zajęcia teoretyczne, sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań i świadczy w ich trakcie fachową pomoc. Ponadto opiekun współpracuje z urzędami pracy i instytucjami szkoleniowymi w czasie realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych. W jego kompetencji leży też prowadzenie dokumentacji postępów tego programu.

Kolejnym wymogiem wobec pracodawcy jest stworzenie takich warunków, aby co najmniej 80% czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych stanowiło nabywanie umiejętności praktycznych. W przypadku niemożności spełnienia tego kryterium, możliwe jest zrealizowanie części programu praktycznej nauki zawodu przez wskazane przez starostę Centrum Kształcenia Praktycznego lub Centrum Kształcenia Ustawicznego, w wymiarze nieprzekraczającym 20% czasu programu.

Pracodawca realizujący przygotowanie zawodowe dorosłych jest odpowiedzialny za profilaktyczną ochronę zdrowia uczestników, zapewnienie im bezpiecznych warunków nauki oraz dostarczenie wszelkich środków niezbędnych w czasie szkolenia (odzież i obuwie robocze, posiłki i napoje regeneracyjne, środki higieny osobistej itp.).

Po ukończeniu przez uczestnika programu przygotowania zawodowego dorosłych pracodawca wydaje mu zaświadczenie o jego ukończeniu – na dopełnienie tego obowiązku ma maksymalnie 7 dni. Kopię tego zaświadczenia przekazuje do właściwego urzędu pracy.

 

Czas trwania:

W zależności od formy przygotowanie zawodowe dorosłych trwa od 12 do 18 miesięcy (wariant praktycznej nauki zawodu) lub od 3 do 6 miesięcy (wariant z przyuczeniem do pracy dorosłych). Podobnie jak przy każdej formie nauki związanej z aktywizacją na rynku pracy, przygotowanie zawodowe dorosłych musi mieścić się w określonych ramach czasowych - wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekraczać 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo. Zajęcia nie mogą odbywać się w niedziele i święta ani w porze nocnej, chyba że charakter zawodu wymaga pracy o tej porze. Każdy uczestnik ma prawo do dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych. Za ostatni miesiąc odbywania przygotowania zawodowego dorosłych pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia szkolenia.

 

Korzyści dla pracodawcy:

 

  • refundacja wydatków poniesionych na każdego uczestnika (maksymalnie do wysokości 2% przeciętnego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc programu).
  • możliwość przyznania jednorazowej premii za każdy pełny miesiąc przygotowania zawodowego dorosłych każdego uczestnika, który zdał egzamin.
  • podniesienie kwalifikacji zawodowych i wydajności przyszłych pracowników.

 

Korzyści dla uczestnika:

 

  • podniesienie kwalifikacji zawodowych potrzebnych na rynku pracy.
  • nauka praktycznych umiejętności
  • poprawa wykształcenia (możliwość uzyskania tytułu zawodowego).
  • stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, proporcjonalne do liczby godzin nauki w miesiącu  (120% w przypadku 150 godzin miesięcznie).

 


wyświetleń: 23601

zamieszczono: 2014-08-27 12:43

Autor: Dawid Wojtowicz

Internet w Mikołowie i Katowicach | Szukam Pracy | Dam Prace | Projektowanie Tworzenie Stron Internetowych | Sieci Internetowe | Internet Mikołów | Sklepy Internetowe | Sklep Internetowy | Najnowsze informacje | Praca Katowice | Praca Kraków | Praca Poznań | Praca Warszawa | Praca Wrocław