ofertypracy

 

biz

moon_orange
Szukaj pracy z nami!

ofertypracy.biz

Z dzisiaj 4
Z ost. 7 dni 102
Z ost. 30 dni 422
 
.:  Strona główna .:  Praca za granicą .:  Praca dla każdego .:  Dodaj ofertę .:  Regulamin .:  Cennik .:  Reklama .:  Kontakt  
   
 

Szukaj oferty pracy.

Stanowisko:
np.: cieśla, murarz, opiekunka.

Poradnik pracownika.


Zatrudnienie osób niepełnosprawnych
Bezrobotni 50+
Telepraca
Jak napisać CV
Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
Wszystko o umowach
Godziny nadliczbowe
Urlop
Świadectwo pracy
Program Pierwsza Praca
Państwowa Inspekcja Pracy
Sąd Pracy
Staż zawodowy
Zasiłek dla bezrobotnych
Program EURES
Prace interwencyjne
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Świadczenie pieniężne dla bezrobotnych
Praca dorywcza
Leasing pracowniczy


 

Program EURES


Podstawowe informacje:

EURES to program Unii Europejskiej (UE) zorientowany na zintegrowanie rynków pracy w Europie. EURES jest skrótem angielskiej nazwy European Employment Services, którą tłumaczy się na polski jako Europejskie Służby Zatrudnienia.

Sieć EURES tworzą publiczne służby ds. zatrudnienia w krajach, które należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), czyli w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechteinsteinie, a także w Szwajcarii. Pod pojęciem publiczne służby zatrudnienia rozumie się  przedstawicieli ministerstw właściwych ds. pracy, centralnych, a także regionalnych i lokalnych urzędów pracy oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Koordynacyjną rolę nad tym programem spełnia Biuro Koordynacji EURES (EURESco), umiejscowione w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans w Komisji Europejskiej. Wspomaga ją Grupa Strategiczną Wysokiego Szczebla EURES, w skład której wchodzą szefowie publicznych służb zatrudnienia krajów członkowskich.

W każdym kraju należącym do UE działa Menadżer EURES wyznaczony do koordynacji realizacji zadań programowych. Ich wykonywaniem zajmują się doradcy EURES (specjaliści w zakresie międzynarodowego pośrednictwa pracy oraz doradztwa z zakresu warunków życia i pracy w krajach UE/EOG) i asystenci EURES (pracownicy wojewódzkich urzędów pracy) oraz pośrednicy pracy ds. EURES (pracownicy powiatowych urzędów pracy).

1 maja 2004 roku jest datą przystąpienia polskich Publicznych Służb Zatrudnienia do międzynarodowej sieci współpracy EURES. W naszym kraju działa około 40 doradców EURES.

 

Podstawa prawna:

Założenia programu EURES wypływają ze wspólnotowych aktów prawnych regulujących swobodny przepływ pracowników tj. Traktatu Rzymskiego z 1957 roku i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 2011 roku. W nich zapisane jest fundamentalne prawo pracowników i ich rodzin do swobodnego przepływu, który  dotyczy nie tylko osób, ale i usług, towarów oraz kapitału.

Mocy prawnej EURES nabrał dzięki podjęciu decyzji przez Komisję Europejską z 2002 roku o wprowadzeniu w życie zapisów Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1612/68 w zakresie przejrzystości ofert pracy i podań o pracę. W 2010 roku przyjęto z kolei status EURES, którego postanowień muszą przestrzegać wszyscy uczestnicy programu.

Podstawną prawną dla sieci EURES w Polsce jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która uwzględnia w tym zakresie członkostwo Polski w strukturach Unii Europejskiej, oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r., w którym jest mowa o warunkach prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług EURES. Na podstawie tych aktów prawnych doszło do integracji usług EURES z usługami świadczonymi przez polskie urzędy pracy.

Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zajmuje się koordynacją udziału polskich publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES oraz rozwojem świadczonych w jej ramach usług.

 

 

Zadania EURES:

Program EURES jest wyrazem gwarantowanego wszystkim obywatelom Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego prawa do swobodnego przepływu. Powołana przez Komisję Europejską sieć EURES ma realizować poniższe cele:

 

 • wdrażanie zapisanego w unijnym prawodawstwie fundamentalnego prawa swobodnego przepływu pracowników w UE/EOG.
 • propagowanie mobilności pracowników wewnątrz Unii Europejskiej.
 • świadczenie  usług na rzecz poszukujących pracy (znalezienie zatrudnienia za granicą) i pracodawców (rekrutacja pracowników), czyli międzynarodowe pośrednictwo pracy.
 • informowanie o warunkach życia i pracy w krajach członkowskich
 • identyfikowanie i przeciwdziałanie przeszkodom w mobilności pracowników na europejskim rynku pracy.
 • organizowanie międzynarodowych targów i giełd pracy.
 • inicjowanie szeregu międzynarodowych projektów i akcji promujących zatrudnienie.

 

Usługi EURES:

W celu jak najlepszego wspomagania mobilności na unijnym rynku pracy usługi EURES są ogólnodostępne i bezpłatne. W równym stopniu obejmują wszystkich obywateli UE, czyli osoby poszukujące pracy, zainteresowane wyjazdem do innego kraju w celach podjęcia pracy oraz prowadzące rekrutację pracowników z zagranicy.

 Dzięki specjalnemu portalowi internetowemu Komisji Europejskiej, który funkcjonuje w sieci pod nazwą Europejski Portal Mobilności Zawodowej można uzyskać wiedzę na temat zagadnień związanych z poruszaniem się na europejskim rynku pracy, przejrzeć bazę ofert pracy pracodawców i bazę CV osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia oraz publikować własne ogłoszenia o takim profilu.

W regionach transgranicznych (obszarach, gdzie często występuje zjawisko pracy transgranicznej) istnieją partnerstwa transgraniczne EURES (ponad 20 obejmujących ponad 13 krajów). Doradcy EURES w regionach przygranicznych udzielają szczegółowych porad i pomocy w zakresie praw i obowiązków pracowników mieszkających w jednym kraju, a pracujących w innym. Informują o różniących się od siebie krajowych praktykach i systemach prawnych oraz pomagają obywatelom UE w rozwiązywaniu problemów natury administracyjnej, prawnej czy podatkowej.  

 

Przydatne linki:

 1. http://www.eures.europa.eu/ - strona ogólnoeuropejska programu w różnych wersjach językowych.
 2. http://www.eures.praca.gov.pl/ - strona polska programu finansowana przez rząd RP, o nazwie EURES Polska – Sieć Europejskich Ofert Pracy.
 3. http://www.eures.europa.eu/ - baza ofert pracy publicznych służb zatrudnienia z państw UE/EOG tzw. Europejski Portal Mobilności Zawodowej.
 4. http://www.psz.praca.gov.pl/ - portal Polskich Publicznych Służb Zatrudnienia.

 


wyświetleń: 21046

zamieszczono: 2014-04-01 11:22

Autor: Dawid Wojtowicz

Internet w Mikołowie i Katowicach | Szukam Pracy | Dam Prace | Projektowanie Tworzenie Stron Internetowych | Sieci Internetowe | Internet Mikołów | Sklepy Internetowe | Sklep Internetowy | Najnowsze informacje | Praca Katowice | Praca Kraków | Praca Poznań | Praca Warszawa | Praca Wrocław