ofertypracy

 

biz

moon_orange
Szukaj pracy z nami!

ofertypracy.biz

Z dzisiaj 4
Z ost. 7 dni 102
Z ost. 30 dni 422
 
.:  Strona główna .:  Praca za granicą .:  Praca dla każdego .:  Dodaj ofertę .:  Regulamin .:  Cennik .:  Reklama .:  Kontakt  
   
 

Szukaj oferty pracy.

Stanowisko:
np.: cieśla, murarz, opiekunka.

Poradnik pracownika.


Zatrudnienie osób niepełnosprawnych
Bezrobotni 50+
Telepraca
Jak napisać CV
Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
Wszystko o umowach
    Rodzaje umów
    Nawiązanie umowy
    Rozwiązanie umowy
    Zmiana warunków umowy
Godziny nadliczbowe
Urlop
Świadectwo pracy
Program Pierwsza Praca
Państwowa Inspekcja Pracy
Sąd Pracy
Staż zawodowy
Zasiłek dla bezrobotnych
Program EURES
Prace interwencyjne
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Świadczenie pieniężne dla bezrobotnych
Praca dorywcza
Leasing pracowniczy


 

Rozwiązanie umowy


       Umowy na czas określony nie wymagają pisemnej formy rozwiązania, gdyż ulegają one samoistnie wygaśnięciu, po okresie obowiązywania. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy umowa ma zostać rozwiązana przed datą jej zakończenia, wówczas wymaga się formy pisemnej.

     Umowy bezterminowe wymagają zawsze pisemnej formy wypowiedzenia warunków pracy.

     Umowę można rozwiązać w następujący sposób:

- za porozumieniem stron, chętnie stosowana forma wypowiedzenia umowy zarówno przez pracodawcę jak i pracownika. Ten tryb rozwiązania pracy jest dobry dla pracownika, który znalazł już nowego pracodawcę, gdyż ma możliwość rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia w uzgodnionym terminie. Ponadto nie dochodzi się do prawdziwego powodu rozwiązania tejże umowy.

      Dla pracownika, który nie znalazł jeszcze nowej pracy minusem takiego rozwiązania jest utrata pracy z dnia na dzień oraz niemożność otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych przez pierwsze 90dni od momentu zarejestrowania się w urzędzie pracy. Pracownikowi przysługuje odprawa oraz zasiłek dla bezrobotnych tylko w przypadku, gdy pracodawca zatrudniał w firmie ponad 20 osób, a wypowiedzenie za porozumieniem stron było spowodowane likwidacją stanowiska pracy, na którym zatrudniony pracował.

     Pismo rozwiązujące sporządza zazwyczaj pracodawca wspólnie z pracownikiem. Ważne jest, aby obydwie strony złożyły na wypowiedzeniu swój podpis. Wypowiedzenie może również samodzielnie przygotować pracownik, wówczas pracodawca podpisując się pod rozwiązaniem wyraża zgodę na tryb rozwiązania. Oczywiście zarówno pracodawca jak i pracownik nie musi godzić się na taką formę rozwiązania umowy.

- za pomocą oświadczenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia (przez jedną ze stron), każda ze stron może skorzystać z wypowiedzenia umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przy czym pracodawca zobowiązany jest do podania na pismie przyczyny rozwiązania umowy. Pracownikowi należą się też dodatkowe płatne dni wolne na poszukiwanie nowej pracy. Ilość dni wolnych na poszukiwanie pracy jest zależna od długości okresu wypowiedzenia i wynosi: 2 dni w przypadku wypowiedzenia od dwóch tygodni do jednego miesiąca, 3 dni jeśli okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

      Niemożliwe jest rozwiązanie umowy z pracownikiem, któremu do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje nie więcej niż 4 lata (pod warunkiem, że suma okresów zatrudnienia umożliwi pracownikowi otrzymanie emerytury, gdy ten wiek osiągnie), a także gdy pracownik aktualnie przebywa na zwolnieniu lekarskim lub urlopie.

      W przypadku, gdy rozwiązanie umowy o pracę jest spowodowane likwidacją zakładu, utratą zdolności danego pracownika do wykonywania powierzonej pracy lub też w przypadku zmiany zasad wynagradzania większej grupy zatrudnionych osób, do których zalicza się pracownik, powyższy punkt nie obowiązuje.

- za pomocą oświadczenia bez okresu wypowiedzenia (przez jedną ze stron), umowa może być wypowiedziana:

a) przez pracownika, gdy pracodawca w rażący sposób odpuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika wynikających z kodeksu pracy, zawartej umowy, wewnętrznego regulaminu czy też ogólnie obowiązujących przepisów prawnych lub też w przypadku, gdy pracownik posiada orzeczenie lekarskie stwierdzające niekorzystny wpływ wykonywanej przez pracownika pracy na jego zdrowie.

b) przez pracodawcę, gdy pracownik w rażący sposób dopuścił się naruszenia podstawowych obowiązków, wynikających z kodeksu pracy, zawartej umowy, wewnętrznego regulaminu czy też ogólnie obowiązujących przepisów prawnych. Mamy wówczas do czynienia z dyscyplinarnym rozwiązaniem umowy,

c) przez pracodawcę, gdy długotrwała nieobecność pracownika prowadzi do dezorganizacji zakładu pracy. W wypowiedzeniu należy umieścić konkretne następstwa, które są wynikiem nieobecności pracownika. Wypowiedzenie pracownikowi umowy może nastąpić tylko wówczas gdy:

- pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy przez okres do 6 miesięcy, a choroba trwa dłużej niż 3 miesiące;

- pracownik był zatrudniony powyżej 6 miesięcy, ale na wskutek choroby zawodowej bądź wypadku w pracy stracił zdolność do jej wykonywania;

- pracownik był zatrudniony powyżej 6 miesięcy, a choroba trwała dłużej niż łączny okres pobierania z powodu choroby wynagrodzenia, zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące;

- z powodu upływu czasu, na jaki umowa została zawarta, jak sama nazwa wskazuje, tego typu umowa ulega samoistnemu rozwiązaniu z upływem daty, na którą została zawarta.

      Pracodawca rozwiązując umowę na czas nieokreślony musi na pismie podać przyczynę rozwiązania tejże umowy, pracownik natomiast przyczyny tej nie podaje.

      Warto wiedzieć też, że nie każdą umowę można rozwiązać. Do umów których rozwiązać nie można zalicza się:

a) umowy terminowe zawarte na czas określony do 6 miesięcy,

b) umowy terminowe zawarte na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, w przypadku gdy w umowie nie zawarto klauzuli o dopuszczalności jej rozwiązania.

     Powyższe umowy pracodawca może rozwiązać jedynie z powodu:

- upadłości

- likwidacji zakładu

- zwolnień grupowych

     Powołując się na jeden z w/w powodów, umowa może być rozwiązania tylko i wyłącznie na podstawie porozumienia stron lub bez wypowiedzenia.

      Okres wypowiedzenia jest to czas jaki musi minąć od złożenia na pismie wypowiedzenia umowy do czasu jej wygaśnięcia. Uzależniony jest od stażu pracy w danej firmie i wynosi:

a) Umowa na okres próbny:

- 3 dni, przy okresie próbnym do dwóch tygodni,

- tydzień, jeśli okres próbny trwa ponad dwa tygodnie,

- 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosił 3 miesiące.

b) Umowa na czas określony:

- 2 tygodnie, jeśli umowa zawarta jest na okres powyżej 6 miesięcy i zawarto w niej klauzulę o dopuszczalności rozwiązania,

c) Umowa na czas wykonania określonej pracy:

- 2 tygodnie, w przypadku ogłoszenia przez pracodawcę upadłości lub likwidacji zakładu

d) Umowa na czas nie określony:

- 2 tygodnie w przypadku, gdy praca trwała mniej niż 6 miesięcy,

- miesiąc w przypadku gdy praca trwała co najmniej 6 miesięcy,

- trzy miesiące, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

      Trzy dniowy okres wypowiedzenia liczy się od następnego dnia, po którym takie wypowiedzenie zostało złożone.

      Dwutygodniowy okres wypowiedzenia, zawsze liczy się 14 dni od najbliższego poniedziałku do soboty włącznie, więc jeśli np. pracownik dostał wypowiedzenie we wtorek, to okres wypowiedzenia liczy się od następnego poniedziałku.

      Okres od miesiąca do 6 miesięcy zawsze kończy się ostatniego dnia następnego miesiąca, np. jeśli pracownik otrzyma wypowiedzenie w połowie lipca to umowa zostanie rozwiązana ostatniego sierpnia.


wyświetleń: 17148

zamieszczono: 2010-02-05 15:26

Autor: KatarzynaP.

Internet w Mikołowie i Katowicach | Szukam Pracy | Dam Prace | Projektowanie Tworzenie Stron Internetowych | Sieci Internetowe | Internet Mikołów | Sklepy Internetowe | Sklep Internetowy | Najnowsze informacje | Praca Katowice | Praca Kraków | Praca Poznań | Praca Warszawa | Praca Wrocław